7/25。

FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (1)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (2)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (3)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (4)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (5)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (6)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (7)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (8)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (9)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (10)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (11)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (12)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (13)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (14)FREEDOMS 葛西純プロレスデビュー15周年記念大会 新木場1stRING 20130725 (15)